Regional sirkulær økonomi

Et utviklingsprosjekt for Norske Parker og de norske regionalparkene

Overgangen til en mer sirkulær økonomi har vokst fram som politisk fellesprosjekt. For å lykkes trengs både internasjonale ordninger, nasjonale satsninger og lokale initiativ. Norske Parker kan bidra på alle nivå, mest av alt til å utvikle lokale og regionale prosjekter med bred deltagelse.

Rød marihøne på gråstein med mose og lav. Foto: Hans Ola Østby/Norske Parker
Norske Parker jobber bla med forvaltning, ivaretaking og utvikling av landskap. Foto: Hans Ola Østby/Norske Parker

Forventede resultater

På nasjonalt nivå vil prosjektet gi to hovedresultater:

  • Norske Parker bygger kompetanse og strategier for utvikling av lokale sirkulære løsninger, og inntar dermed en viktig rolle i arbeidet for å oppfylle de nasjonale føringene.
  • Norske Parkers vil gjennom sin økte kompetanse bli en viktig leverandør av erfaringsbasert kunnskap til den videre politikkformingen på feltet.

På lokalt nivå vil prosjektet bidra til en håndfull mer konkrete resultater:

  • Kompetansebygging i regionalparkene på arbeid med praktiske muligheter og løsninger, tilpasset lokale forhold og behov.
  • Utvikling av konkrete sirkulære satsninger i parkene.
  • Vellykkede lokale prosesser/resultater skaper forbilder for lokale aktører i hele Norge.

Politisk bakgrunn

Sommeren 2021 la regjeringen Solberg fram en nasjonal strategi for sirkulær økonomi. Her framheves syv ulike verdikjeder, fra mat via bygg til tekstiler, som alle har solid grunnlag for en økonomi der verdiene ivaretas og gjenbrukes på mye bedre vis enn i dag.

I Hurdalsplattformen høsten 2021 slo regjeringen Støre fast at vi må gå «fra en lineærøkonomi med bruk-og-kast til en sirkulærøkonomi basert på tanken om at minst mulig ressurser skal gå til spille og måtte håndteres som avfall.»

I 2022 fikk Kommunenes Sentralforbund utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for norske kommuners arbeid med overgangen til et sirkulært samfunn. Her løftes fem områder fram: industri og næringsutvikling, bygg, areal og infrastruktur, grønn transport og mobilitet, matsystemer og skogbaserte verdikjeder, samt avfall, avløp og gjenvinning.

Regional sirkulær økonomi

Norske Parkers visjon er å fremme «levende landskap med viktige natur- og kulturverdier, verdsatt av folk, med parker som skaper verdier for framtiden».

De norske parkenes arbeid skal ha en helhetlig tilnærming og være lokalt forankret, i samspillet mellom det offentlige, næringslivet og frivillighet.

Det framheves at bærekraftig verdiskaping, nærings- og stedsutvikling er sentralt. Som del av dette vedtok 2021-årsmøtet å løfte regional sirkulær økonomi som mål og satsingsfelt.

Vi har nå etablert et prosjekt for å oppfylle dette målet, med visshet om at dette blir nybrottsarbeid innenfor et felt i rask utvikling.

Prosjektets etablering

Høsten 2021 ble Svein Hammer invitert til å holde to foredrag om sirkulær økonomi for Norske Parker. Våren 2022 ble dette fulgt opp med det todelte arbeidsnotatet Regional sirkulær økonomi i de norske parkene, med undertitlene Bakgrunn og kunnskapsgrunnlag (del 1) og Muligheter for sirkulær næringsutvikling (del 2). Med dette som grunnlag har vi hyret han inn til å lede vår satsning på feltet.

Svein Hammer var gjennom 2021/22 leder og prosjektmedarbeider i Okstindan natur- og kulturpark. Han har tidligere ti års politisk fartstid (to perioder i kommunestyret), samt ti års jobberfaring som inkluderer både utviklingskonsulent i Trondheim kommune og FoU-ansvarlig i Husbanken. I tillegg har han doktorgrad i sosiologi, fulgt av faser som forsker ved henholdsvis NTNU (styringspraksiser i norske kommuner) og Nord universitet (miljøpolitisk styring og sirkulær økonomi). Sist men ikke minst har han gitt ut fem bøker om norsk samfunnsforming og grønn politikk.

Kombinasjonen av faglig fordypning og bred praksiserfaring gir et godt grunnlag for gjennomføringen av utviklingsprosjektet.

Aktiviteter framover

Det nevnte notatet Regional sirkulær økonomi i de norske parkene vil framover oppdateres og brukes som grunnlag for den videre satsningen. Parallelt med dette vil vi vektlegge forankring, inkludering og avklaringer med hver park.

Vi planlegger en kartlegging av sirkulære ordninger og tiltak som alt finnes i de norske regionalparkene. På det viset vil vi både øke kunnskapen om hva som rører seg, og løfte en diskusjon om hvordan etablerte ordninger kan styrkes og videreutvikles.

En viktig satsning vil bli å stimulere til mer sirkulær tenkning i den lokale næringsutviklingen. Hvilke verdikjeder og satsingsfelt har størst potensiale, i hver enkelt regionalpark?

Vi har valgt å løfte sirkulære løsninger i produksjon, omsetning og bruk av mat og næringsstoffer som prioritert tema. Samtidig ønsker vi å bidra til økt bevissthet om sirkulære muligheter i levende landskap mer generelt.

Utpå nyåret 2023 planlegger vi et kunnskaps- og arbeidsseminar. Samtidig vil vi jobbe videre med å støtte opp om lokale prosjekter i regionalparkene.

Et premiss for å kunne gjennomføre en bred satsning, er at vi finner finansering. Her gjelder det å være på utkikk etter støtteordninger som kan bidra til å utvikle satsningen vår videre.

Les mer om satsingen på regionalparker og UNESCO områder.

Organisering og involverte aktører

Prosjektet eies av Norske Parker, med Synnøve G. Olsen som ansvarlig for oppfølgingen og støtte av prosjektleders arbeid.

Prosjektets nøkkelaktører er regionalparkene og deres lokale samarbeidspartnere. Det er her det konkrete arbeidet med å stimulere til sirkulær tenkning/praksis vil gjennomføres, tilpasset lokale forhold og muligheter.

De parkene som ønsker det, kan invitere prosjektleder til å komme på besøk og gjennomføre arbeidsseminarer rundt hvordan økt sirkularitet skal oppnås.

Gjennom lokale satsninger vil en rekke aktører involveres: Kommunens administrasjon og politiske nivå, som legger viktige premisser for hva som er mulig å få til. Industri og næringsliv, som kan stimuleres til å tenke sirkulært i sin forretningsutvikling. Privatpersoner og frivillige organisasjoner, som på variert vis kan bidra til økt sirkularitet.

Samtidig vil vi legge vekt på å formidle arbeidet og resultatene vi oppnår til statlige myndigheter, politiske partier og andre relevante organisasjoner, slik at Norske Parker kan bidra til kunnskap og erfaringsdeling på et felt i rask utvikling.

Skroll til toppen