9
parker
40
kommuner
233
partnere
27506
km2

Vi er Norske Parker

Dette er park

Norske Parker er en landsdekkende nettverksorganisasjon for de norske regionalparkene. En regionalpark er et definert landskapsområde, definert på bakgrunn av sin unike natur- og kulturverdi. I Europa finnes det over 900 slike parker.

Park som samarbeidsmodell

Park er en samarbeidsmodell for å ivareta og utvikle unike natur- og kulturressurser i et definert landskapsområde.

Hva jobber vi med

Vi jobber for å skape levende landskap med utspring i regionale natur- og kulturverdier, og utgjør samarbeidsplattformer for lokal og bærekraftig verdiskaping gjennom langsiktige avtaler.

Bærekraftig verdiskapning

Økonomisk – gjennom en bærekraftig foredling av lokale ressurser og en styrking av lokale produkter og tjenester. Miljømessig – gjennom en landskapsforvaltning som sikrer skjøtsel av landskap med sikte på en bærekraftig utvikling. Sosial – gjennom å styrke mobilisering, medvirkning, koordinering og langsiktighet i parkenes virksomhet. Kulturell – gjennom å styrke kunnskapsoppbygging og formidling av landskap, lokalhistorie, kulturminner og natur-/kulturverdier.

Levende Landskap 2022

Parken, det er eg! Person og partnarskap i park

Suksesshistorier fra parkene

Aktuelt

Administrasjonen i Norske Parker. Fra venstre daglig leder Kristian Bjørnstad, prosjektleder Mathea Sætre Liberg og organisasjonskoordinator Synnøve Galaasen Olsen. Foto: Norske Parker

Gir regjeringen råd

Norske Parker arbeider med bred verdiskaping i landskapsområder med høye natur- og kulturverdier. Nå er organisasjonen invitert av regjeringen for å gi råd i deres arbeid med å videreutvikle distriktspolitikken.

Les hele »

Hvordan etablere park?

Samarbeidspartnere

Rull til toppen