Integrert landskapskarakteranalyse (ILKA)

Norske Parker startet i 2022 arbeidet med å utvikle landskapsanalysen for våre parkmedlemmer. landskapsanalyser er viktige verktøy for å kunne forvalte landskapet helhetlig, og utgjør selve kunnskapsgrunnlaget for parkene. Nå har vi har ferdigstilt den første. Analysen, en integrert landskapskarakteranalyse (ILKA), er utviklet av Trafikverket i Sverige for å gi bedre kunnskap før en setter i gang med større prosjekter i landskapet.

I den pågående park prosessen i Viken fylkeskommune fremheves nå natur- og kulturverdiene i landskapet rundt Øyeren med denne metodikken.

Landskapet ved Øyeren

Følger du Glomma sørover fra Vormsund vil du oppleve et elveløp omkranset av bølgende kulturlandskap, raviner og tettsteder, helt til elva åpner seg ut mot sjøen Øyeren på Nedre Romerike. Sjøen og åssidene danner rammene for et stort sammenhengende landskapsrom. Mindre viker og evjer med grunt vann er å finne langs sjøfronten, med jordbrukslandskap og skogkledde raviner som bakteppe for opplevelsen.

«Hele Norges historie kan leses i dette landskapet» -Sitat fra medvirkningsverksted

Mange gårder med lange tradisjoner har blitt til færre og større gårder med tiden. I dag dominerer storskala jordbruk området. Dyrket mark sørger for et åpent landskap langs store deler av sjøfronten og Glomma, og åsene rundt består av skog og mindre innsjøer som er hyppig brukt til friluftsliv, og som turmål.

En parkprosess gir store muligheter for oppdage ressursene og å koble folk med eget landskap. I analysen stiller vi 3 overordnede spørsmål, med 3 underliggende temaer som beskriver disse.

Hvorfor ser landskapet ut slik det gjør?
🏔Landskapets form
🏹Landskapets tidsløp
🦌Landskapets økologi

Hvordan ser landskapet ut i dag?
🌲Hva er de karaktergivende trekkene i landskapet?
🐝Hvilke bevegelser og funksjoner er det i landskapet?
👨‍🌾Hvordan relaterer folk seg til, og hvilke relasjoner har de til landskapet?

Hvor er landskapet på vei?
Hvilke utviklingstendenser ser vi i dag?
🦎Hvilke områder er følsomme for forandring?
🌱Hvilket potensial til utvikling er til stede?

Norske Parker samlet i 2022-23 en tverrfaglig referansegruppe for vårt landskapsarbeid. Medlemmene her bistått i utformingen, med tilbakemeldinger og kvalitetssikringen av arbeidet.

Emily Wade (Landskapslaget SA og Sveriges landbruksuniversitet)

Rolv Dahl (Norges geologiske undersøkelse)

Trond Siemensen (Norsk institutt for naturforskning)

Veronique Simone (Norsk institutt for kulturminneforskning)

Morten Clemetsen (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)

Ingfrid Lyngstad (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)

Katharina Sparstad (Valdres natur- og kulturpark)

Trude Knagenhjelm (Statsforvalteren i Vestland)

Stig Horsberg (Statsforvalteren i Innlandet)

Siri Bøthun (Sogn Naturforvaltning AS)

Cecilie Askhaven (Riksantikvaren)

Liv Kirstine Just-Mortensen (Kommunal- og distriktsdepartementet)

Last ned og les analysen: Landskapet ved Øyeren -en integrert landskapskarakteranalyse

Prosjektansvarlig

Kontaktperson

Tidsrom

2022-2023

Se også

Skroll til toppen