Hvordan etablere park?

Kjenner du et landskap med behov/potensial for organisert ivaretaking og videreutvikling av særpregede natur- og kulturverdier? Da er park løsningen. På denne siden får du en oversikt over hva som skal til for å bli park.
Prosessen med å bli en godkjent park kan ta flere år, og involverer gruppearbeid, samtaler og drøftinger med mange parter.
Prosessen med å bli en godkjent park kan ta flere år, og involverer gruppearbeid, samtaler og drøftinger med mange parter.

Norske Parker definerer park som en dynamisk, langsiktig og forpliktende samarbeidsplattform for lokalsamfunn, myndigheter og næringsliv med en interesse for å ivareta og videreutvikle natur- og kulturverdier i et definert landskaps- og identitetsområde.

For å bli godkjent som park i Norske Parker, kreves det at man oppfyller visse kriterier og går igjennom en konkret prosess. Park gir merverdi for både lokalbefolkning og besøkende, og som medlem av Norske Parker blir man med i et nasjonalt og europeisk ressursnettverk.

Godkjenningsprosessen – steg for steg

Steg 1: Mobiliseringsfase og mulighetsstudie (forstudie)

En mulighetsstudie utarbeides etter nærmere retningslinjer. Prosjektet mottar veiledning fra Norske Parker. Mulighetsstudien inkluderer bl.a. følgende:

 • Definering av parkområdet
 • Bakgrunn for prosjektet
 • Natur og kulturverdier gjennom en landskapsanalyse
 • Sosioøkonomisk situasjon
 • Sentrale aktører og organisasjoner
 • Arealplanlegging vedrørende området
 • Markedssituasjon for produkter og opplevelser
 • SWOT-analyse
 • Evaluering av lokal deltagelse
 • Budsjett og finansiering

Mål: Sikre lokal mobilisering og bevisstgjøring i parkprosjektet.

Produkter: Grunnleggende informasjon og lokal mobilisering. Søknad til Norske Parker om parkkandidatstatus.

Steg 2: Park-kandidat og prosjektfase (forprosjekt)

En parkplan utformes, samt strategier for det videre arbeidet. Felles mål for parker og egne mål utvikles. Parkplanen skal søkes å forankres i kommunale planer i henhold til plan- og bygningsloven. Parkplanen skal definere og beskrive parkens egne mål og indikatorer for måloppnåelse.

Mål: Produsere en parkplan.

Produkt: Parkplan som grunnlag for en parkavtale.

Steg 3: Park-kandidat og etableringsfase (hovedprosjekt)

Videreutviklingen av parkavtalen (charteret) og parkorganisasjonen, samt implementering av de første tiltakene. Parkavtalen skal baseres på verdigrunnlaget og kriteriene for lokale og regionale parker, samt relateres til standarder for bærekraftig verdiskaping. Parkavtalen skal:

 • Gjelde for 10 år
 • Beskrive visjon, mål og strategier
 • Beskrive ivaretakelsen og videreutviklingen av landskap, natur og kulturverdier
 • Beskrive organisering, myndighet, ansvarsområder og arbeidsoppgaver
 • Beskrive økonomi

Parkorganisasjonen bør:

 • Sikre styrerepresentasjon fra kommune og fylkeskommune, samt parkpartnere.
 • Etablere et partnerskapsprogram, hvor det inngås et gjensidig forpliktende partnerskap mellom parkorganisasjonen og parkpartnere.
 • Etablere tematiske og/eller geografiske arbeidsgrupper som har en rådgivende funksjon i parkorganisasjonen.

Da parkavtalen og organiseringen er i boks, er det klart for å sende en søknad til Norske Parker om godkjenning. Søknaden må inneholde følgende:

 • En beskrivelse av det arbeid som ligger til grunn for å etablere en lokal eller regional park etter nærmere retningslinjer fra parkenes felles organisasjon
 • Dokument som bekrefter organiseringsform og finansiering
 • En parkavtale (charter)
 • En parkplan, inkludert en årlig handlingsplan, som retter seg etter kriteriene for lokale og regionale parker

Mål: Produsere en parkavtale og etablere parkorganisasjonen. Søke om godkjenning fra Norske Parker.

Produkter: Parkavtalen for parken og en søknad om godkjenning til Norske Parker.

Steg 4: Etablert park. Driftsfase

Parken er godkjent av Norske Parker og har fått rett til å bruke parkenes felles merkevare. En 10 års driftsfase begynner. I denne perioden skal målene definert i parkavtalen og parkplanen oppfylles.

Mål: Å implementere parkavtalen

Produkt: Rapportering

Steg 5: Evaluering

Evaluering etter 4 og 10 års drift. Før den 10-årige driftsfasen er over startes en ekstern evaluering av parkorganisasjonen og dens aktiviteter knyttet til bærekraftig verdiskaping. Denne legger grunnlaget for en revidering av parkavtalen, finansiering og videreføring av retten til å bruke den nasjonale merkevaren.

Mål: Evaluering og revidering av parkavtale.

Produkter: Evaluering. Ny parkavtale.

Kriterier for lokale og regionale parker

 

Landskap, natur- og kulturverdier

Særpregede landskap, natur- og kulturverdier

Området til en lokal eller regional park kjennetegnes ved at det har særpregede natur- og kulturverdier. Disse kjerneverdiene utgjør en plattform i parken for både ivaretaking og/eller videreutvikling. Dette kan gjelde landskapets karakter, mangfoldige kulturuttrykk, kulturminner og kulturmiljøer samt biologisk mangfold.

Ivaretaking og videreutvikling av landskaps-, natur- og kulturverdier

Landskap, kulturmiljøer og kulturminner blir ivaretatt og videreutviklet med utgangspunkt i lokalt særpreg, kulturarv og byggeskikk. Dette gjøres med hensyn til mennesker som bor og lever i landskapet med mål om å øke bolyst og stedlig attraktivitet.

Tilrettelegging for lokalbefolkning, besøkende og opplevelser

I lokale og regionale parker er landskapet tilrettelagt for lokalbefolkning, besøkende og opplevelser (jf. Landskapskonvensjonen).

Kunnskap

I lokale og regionale parker skal kartlegging og planlegging vedrørende områdenes natur- og kulturforhold bygges på god lokal kunnskap (jf. Landskapskonvensjonen).

Organisering

 

Organisasjonsform

En parkorganisasjon må ha en organisasjonsform som garanterer for kvalitet i etablering og drift av en park.

Medvirkning

Parkorganisasjonen må sikre medvirkning fra lokale og regionale myndigheter, samt interesserte lag, organisasjoner og næringsaktører.

Parkavtale (charter)

Parkorganisasjonen, de aktuelle kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide og implementere en parkavtale (charter) etter nærmere retningslinjer.

Parkplan

Parkorganisasjonen skal utvikle en parkplan, etter nærmere retningslinjer fra Norske Parker, samt årlige handlingsplaner.

Parketablering

Prosessen med å etablere et parkprosjekt må være initiert lokalt og/eller regionalt. En arbeidsgruppe eller parkprosjekt kan ikke bruke mer enn 4 år på godkjenningsprosess for lokal eller regional park. Norske Parker skal ut fra tilgjengelige ressurser bistå lokale og regionale arbeidsgrupper for park med veiledning og assistanse i godkjenningsprosessen. En mulighetsstudie vil avgjøre fortsatt bistand fra parkenes felles organisasjon. Et parkprosjekt har en arbeids/styringsgruppe for park. En park-kandidat er i et for- og hovedprosjekt hvor det arbeides med parkplan og parkavtale, samt søknad til Norske Parker.

Arbeidsgruppe for park

En arbeidsgruppe må bestå av lokale og regionale myndigheter, samt interesserte lag, organisasjoner og næringsaktører.

Samarbeid

Lokale og regionale parker tar ansvar for egen utvikling i samarbeid med myndighetene. Spørsmål som involverer interessene til flere parker koordineres i parkenes felles organisasjon.

Utestengelse

Arbeidsgrupper, parkprosjekter eller parker kan utestenges av Norske Parker og miste retten til veiledning og felles merkevare om de agerer i strid med verdigrunnlaget og kriteriene for lokale og regionale parker.

Lokal forankring og identitet

 

Initiering av park

Lokale og regionale parker er initiert lokalt og/eller interkommunalt og eventuelt i samarbeid med regional forvaltning.

Lokalt og regionalt parksamarbeid

Lokale parker kan etablere en regionalpark i et definert landskaps- og identitetsområde. En regionalpark kan støtte etablering av lokale parker.

Lokal identitet, engasjement og mobilisering

Lokalt engasjement og mobilisering skal støttes i planlegging og forvaltning av lokale og regionale parker. Landskapet utgjør et grunnleggende element knyttet til å skape lokal og regional identitet og er en viktig faktor for folks livskvalitet (jf. Landskapskonvensjonen).

Verdiskaping og bærekraft

 

Bærekraftig næringsutvikling

Parkene støtter bærekraftig næringsutvikling med utgangspunkt i stedets ressurser.

Bærekraftig reiselivsutvikling

Bærekraft, og utvikling av helhetlige reiselivsprodukt, er ledende prinsipper for parkenes utvikling av reiseliv og annen besøksnæring i lokale og regionale parker.

Lokale produkter

Parkene skal fremme utvikling, salg og omsetning av lokale og tradisjonelle produkter og matvarer.

Kvalitetsstandarder

Parkene skal utvikle egne kvalitetsstandarder for produkter og tjenester, i tillegg til de som gjelder for lokale og regionale parker.

Merkevare

Lokal historie, særpreg og egenart er en del av merkevaren til lokale og regionale parker.

Verdsetting, formidling og vertskap

 

Økt verdsetting og formidling

Lokale og regionale parker arbeider for økt verdsetting av landskap og miljø, samt formidling av natur- og kulturarv (jf. Landskapskonvensjonen).

Vertskap

Parkene arbeider for å utvikle en vertskapskultur som sikrer en god kommunikasjon mellom lokalsamfunnet og besøkende.

Les utfyllende informasjon om kriterier, verdigrunnlag, målsetninger og søknadsprosess knyttet til Norske Parker her.

Skroll til toppen