Reiselivsstrategi setter ny retning. Parkene bidrar!

Med stikkord som samspill, helhetlig, grønt og naturbasert gir den nye reiselivsstrategien en god retning for en mer bærekraftig besøksnæring. Parker og UNESCO-områder kan bli reiselivets beste partnere.
Fremsiden til den nye reiselivsstrategien 2030
Fremsiden til den nye reiselivsstrategien 2030
Fremsiden til den nye reiselivsstrategien 2030

Norges regionalparker, geoparker, nasjonalparkkommuner, biosfæreområder og verdensarvområder er nå godt posisjonert til å bidra med å sette en ny retning for reiselivet.

Mer helhet og hensyn

I den nye reiselivsstrategien fra Innovasjon Norge, kalt « Sterke inntrykk med små avtrykk», er en mer helhetlig tilnærming til ivaretaking og utvikling synlig. Nå skal reiselivet ta mer hensyn lokalt. Dette er bra for både natur, kulturmiljøer og lokalsamfunn. Parkene har over mange år jobbet med slike helhetlige tilnærminger og har mye erfaring som kommer reiselivet til gode. Regionalparker jobber for eksempel med besøksforvaltning både innenfor og utenfor verneområder. Det skaper det helhetlige og organiserte samspillet som strategien legger opp til.  Samarbeidsplattformene eksisterer derfor allerede i parkene. Det er bare for reiselivet å koble seg tettere på!

Styrking av det lokale og regionale

Den nye strategien har som mål å forsterke regional oppfølging basert på regionale forutsetninger. Fylkeskommuner og kommuner står sentralt i det arbeidet. Det legges samtidig opp til en mer synlig rolle for frivillige lag og organisasjoner, spesielt i forhold til ivaretaking av kulturminner. Det er positivt. Parkene består av brede lokale og regionale partnerskap mellom offentlige myndigheter, frivillighet og lokalt næringsliv. Slike parksamarbeid kan dermed forsterke denne regionale oppfølgingen av reiselivet. Det kan også ivareta de regionale forutsetningene, eller særpreget i natur- og kulturarven, som sikrer at reiselivet kan skape opplevelser som gir sterke inntrykk.

Grønnere og mer bærekraftig

I strategien pekes det på 23 konkrete tiltak som skal gjøre reiselivsnæringen både mer lønnsom og mer bærekraftig frem mot 2030. Klimautslipp skal reduseres og grønne løsninger skal utvikles. Det legges også opp til en forsterket omtanke for natur, miljø, kultur og lokalsamfunn. Dette er en positiv retning og helt nødvendig. Ivaretaking av regionale natur- og kulturverdier ligger helt i kjernen av parkarbeidet. Parker og UNESCO-områder kan bidra med kunnskap om natur, kulturmiljø og landskap. Gjennom en bredere landskapstilnærming, som er typisk for denne typen parker, så kan utfordringer med både bevaring og bruk jobbes med på praktiske måter. Parkene bør dermed sikres flere ressurser til dette arbeidet. Videre arbeid med fellesgodefinansiering blir dermed viktig.

Økt verdiskaping

En satsing på de gjestene som legger igjen mest penger og har minst klimaavtrykk er en god strategi for reiselivet. Her er det særlig besøkende fra nordlige deler av Europa som blir viktig. Økt verdiskaping blir viktig fremover, spesielt for de selskapene som har slitt under pandemien. Det å nå bevisste besøkende blir viktig. I nordlige deler av Europa er parker og UNESCO-områder viktige som attraksjoner og som garantist for kvalitet. I Norge er det lite fokus i reiselivets markedsføring på merverdien og statusen i det å være park. Den nye retningen for verdiskaping i den videre utviklingen av reiselivet bør i større grad inkludere parker og UNESCO-områder.

Om den nye strategien forankres og det settes kraft bak den bør den i større grad kobles mot arbeidet til norges parker og UNESCO-områder. De kan bidra til å realisere strategien på viktige områder. Stikkord som samspill, helhetlig, grønt og naturbasert vil da få en større mening.

Skroll til toppen