Smaken av identitet

Prosjektet «Lokalmat frå Valdres» skal bidra til å bygge merkevaren Valdres og utvikle Valdres som bærekraftig reisemål.

Ulike matprodukter på serveringsfat
Valdres-regionen er rik på mattradisjoner. Foto: Hans Ola Østby

Resultater

Lokalmatprosjektet i Valdres har bidratt til økt synliggjøring av lokale råvarer hos serveringssteder i regionen – og mer lokalmat inn på menyen. Kontakten mellom lokalmatprodusenter og serveringsbedrifter har blitt styrket.

Prosjektet er inne i sin tredje periode (2019–2020). Tilsvarende delprosjekt ble gjennomført i periodene 2014–2016 og 2016–2018. Arbeidet har ført til en økende interesse for lokalmat, både blant innbyggerne og i reiselivet.

Valdres, med sine rike mattradisjoner, er hjem for flere nasjonale matskatter. Dette ser Valdres Natur- og Kulturpark et stort potensial i. De har derfor gått i bresjen for et prosjekt som stimulerer til vekst og utvikling blant lokalmatprodusentene i regionen.

Med prosjektet «Lokalmat frå Valdres» tar man sikte på å bedre tilbudet av lokalmat fra Valdres, spesielt i horeca-markedet. Dette skal gi økt verdiskaping fra produksjon og salg av regionens lokale matvarer, og prosjektet kobler lokalmat og reiseliv for å løfte Valdres som region.

Prosjektet gjennomføres av Valdres Natur- og Kulturpark og Fylkesmannen i Innlandet, i samarbeid med Kurv frå Valdres, Rakfisk fra Valdres, sentrale lokalmatprodusenter, Visit Valdres og Valdres Næringshage.

Identitetsbærere

Lokale matprodukter har potensial som gode identitetsbærere for en region. Å få til en helhetlig og koordinert satsing på lokalmat krever imidlertid målrettet og langsiktig innsats.

Prosessen involverer ulike virksomheter med ulike behov og ambisjoner. Aktørene er mange, og det kan være utfordrende å samkjøre ulike bransjer i et stort geografisk område.

Nøkkelen til suksess er å bygge relasjoner – mellom aktørene, og mellom aktørene og de prosjektansvarlige. Det er viktig å få til felles møter. Bygging av tillit fordrer interaksjon mellom de involverte.

Det er en omfattende og ressurskrevende prosess, men den stadig sterkere stillingen som lokalmat fra Valdres har, viser at det er verdt innsatsen. En regionalpark er et godt verktøy for samarbeid på tvers av sektorer og bransjer.

Tradisjonelt særpreg

Den uavhengige stiftelsen Matmerk har utpekt Valdres som et av de fire viktigste matområdene i Norge. Matmerk ble opprettet av Landbruks- og matdepartementet i 2007, og jobber for økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon.

Lokalmat fra Valdres har oppnådd anerkjennelse gjennom den offentlige merkeordningen for beskyttede betegnelser, som forvaltes av Mattilsynet i samarbeid med Matmerk. En beskyttet betegnelse gir produktnavnet juridisk vern mot etterligninger og kopiering.

«Rakfisk fra Valdres» og den lokale spekepølsa «Kurv frå Valdres» er produkter med beskyttet geografisk betegnelse. Valdres er dessuten kjerneområde for stølsdrift i landet, og stølssmør har nylig fått beskyttet tradisjonelt særpreg.

Det produseres også blant annet reinsdyrkjøtt, rømme, ost og iskrem av lokale råvarer. Dyr med store og fine beitemarker i den vakre fjellheimen i Valdres gir matvarer av høy kvalitet og ekstra god smak.

Prosjektet «Lokalmat frå Valdres» baserer seg på et behov for økt kunnskap om regionens nasjonale matskatter, og om mulighetene knyttet til lokalmat. Det er viktig å synliggjøre de lokale råvarene og tilgjengeliggjøre de lokale matrettene.

Valdres er kjerneområde for stølsdrift. Foto: Kathrin Aslagsby

Den gode historia

Det kunne tidligere være vanskelig å finne serveringssteder i Valdres med retter basert på lokale råvarer. Valdres Natur- og Kulturpark så derfor muligheter for å stimulere til utvikling av mattilbudet, slik at det i større grad bidro til å bygge merkevaren Valdres.

Det er derfor jobbet med å synliggjøre tradisjonsrike oppskrifter og å inspirere til bruk av lokale råvarer. Man har produsert materiell til bruk i horeca og butikk, og arbeidet med å videreutvikle bruken av de beskyttede produktbetegnelsene.

Videre har man blant annet koblet institusjonskjøkken og lokalmatprodusenter, videreutviklet matarrangement (som Valdresdagen med Valdresgildet og Norsk Rakfiskfestival med lokalmatmarked), informert om trender og utviklingstrekk og jobbet aktivt med å inspirere og motivere.

Fellesnevneren for arbeidet er å formidle den gode historia om lokalmat fra Valdres.

Det jobbes med å mobilisere til nyetableringer innen lokalmatproduksjon, men samtidig å stimulere til videreutvikling, bedre lønnsomhet, økt satsing og kompetanseheving blant eksisterende produsenter.

Godt samarbeid

I tillegg til økt kunnskap blant reiselivsaktørene spesielt og valdriser generelt om regionens lokalmatproduksjon, så man behov for å styrke kontakten mellom produsenter og reiseliv.

Det er i den forbindelse arrangert besøk hos lokalmatprodusenter for reiselivsaktører, studieturer samt inspirasjonsmøter for produsenter og serveringsbedrifter.

I desember 2019 ble det invitert til et såkalt snøggtreff, hvor over 40 lokalmatprodusenter og serveringsbedrifter deltok. Målet med treffet var å legge til rette for konstruktive samtaler, der reiselivsaktørene og produsentene kunne avdekke hverandres ønsker og behov.

Man fikk ti minutters prat om lokalmat med hverandre før man gikk videre til neste bord og neste samtalepartner. Snøggtreffet resulterte i flere konkrete avtaler – og mer lokalmat inn på menyen.

Våren 2020 ble man stilt overfor en uforutsett utfordring, da samfunnet ble stengt som følge av koronapandemien, og lokalmatprodusentene mistet all omsetning over natta. Som svar ble nye omsetningskanaler opprettet, og REKO-ringen Valdres hadde god omsetning og vekst.

Det er usikkert hvordan et kriserammet reiseliv vil stille seg til satsing på lokalmat. Prosjektet i Valdres har uansett bidratt til økt kunnskap og samarbeid om lokalmatproduksjon, og dannet et godt grunnlag for videre satsing hvis det legges til rette for det i samfunnet for øvrig.

Skroll til toppen