Regionalpark + geopark = sant

I Sognefjorden Kystpark jobbes det bredt og kollektivt for å få status som en UNESCO Global Geopark.

Sognefjorden Kystpark har en spennende geologisk arv. Foto: Hans Ola Østby

Prosjektstatus

Det jobbes for å opprette en UNESCO Global Geopark i ytre Sogn, med Sognefjorden Kystpark som geografisk og organisatorisk utgangspunkt. Parken vil bli første eksempel på en kombinert regional- og geopark i Norge, og den vil ha bærekraftig utvikling og natur- og kulturbasert verdiskaping som formål.

Det er gjennomført forstudie og forprosjekt som konkluderer med at UNESCO-statusen etter alt å dømme er oppnåelig. Kystparken er en avgjørende brikke – som mobiliseringsaktør og samarbeidsplattform.

Ansvarlig park

Kontaktperson

Tidsrom

2017–2026

Sognefjorden Kystpark er tuftet på et område med svært interessant geologi. Kystparken utgjør grunnlaget for en potensiell UNESCO Global Geopark, og dette satsingsområdet er en sentral del av parkens strategiske utviklingsplan.

Spesielle landskap/kulturminner kan søke om UNESCO-status som henholdsvis verdensarvsted, biosfærereservat og geopark. En UNESCO Global Geopark er et landskap med høy internasjonal geologisk interesse, og UNESCO-varemerket vil understreke regionens unike geologiske arv og kvalitet.

Formålet med en UNESCO Global Geopark er å være motor for en bærekraftig utvikling som resulterer i verdiskaping basert på natur- og kulturarven. Dette er helt i tråd med regionalparkens funksjoner.

Her i ytre Sogn har vi en helt spesiell geologisk arv, og den baserer seg på en fjellkjedes vekst og fall. Her hadde vi for 400 millioner år siden kanskje verdens høyeste fjellkjede. Det er ingen andre plasser på jorda hvor du kan studere en fjellkjedes vekst og fall så godt som her.

Franziska Rüttimann Storemyr, Norsk Kversteinsenter

Park som samarbeidsmodell for UNESCO-status

Norsk Kvernsteinsenter gjennomførte i 2017, på vegne av HAFS regionråd, en forstudie om etablering av en UNESCO Global Geopark i området. I 2019 ble det gjennomført et forprosjekt.

Den potensielle geoparken i ytre Sogn vil være lokalisert i og rundt HAFS-regionen. Parken vil baseres på kommunene som har støttet forprosjektet: Askvoll, Fjaler, Gulen, Hyllestad, Solund og deler av Sunnfjord kommune (den vestlige delen av tidligere Gaular kommune). I tillegg er det av geologer anbefalt å inkludere deler av Høyanger kommune.

Sognefjorden Kystpark har vært aktiv deltaker i både forstudien og forprosjektet. Parken innbefatter alle HAFS-kommunene med unntak av Gulen, og utgjør et godt organisatorisk fundament for en ny UNESCO Global Geopark.

Internasjonalt er det mange eksempler på parker som er både regional- og geoparker. En UNESCO Global Geopark i ytre Sogn vil bli den første parken i Norge som er begge deler.

Kystparkens styre vedtok i 2019 at Sognefjorden Kystpark og en ny UNESCO Global Geopark i HAFS er og blir den samme organisasjonen.

Samarbeidet med Sognefjorden Kystpark har vært helt avgjørende. I og med at vi har en regionalpark her fra før, som har stort sett de samme målsetningene som geoparkene har, så var det helt naturlig å se på et samarbeid.

Franziska Rüttimann Storemyr, Norsk Kversteinsenter

Samarbeid om natur- og kulturarv

Forstudien og forprosjektet konkluderer med at HAFS-området etter alt å dømme kvalifiserer til å bli en UNESCO Geopark. Forutsetningene for å få denne statusen er at regionen rår over en geologisk arv av internasjonal betydning, at det er etablert en geopark som har vært i drift i minst ett år og at det ligger en trygg finansiering i bunn.

Det planlegges for at den kombinerte regional- og geoparken skal kunne tilrettelegge besøkssteder og opplevelsesprodukter, og koordinere samarbeid mellom bransjer som reiseliv, landbruk og havbruk/fiskeri. Den vil også sikre et bredt internasjonalt nettverk knyttet til reiseliv, geologi og lokalsamfunnsutvikling med videre.

På samme måte som tradisjonelle regionalparker, vil en kombinert regional- og geopark bidra til å bygge opp og styrke områdets felles identitet og øke bostedsattraktiviteten, og bidra til bærekraftig samfunns- og næringsutvikling basert på lokale natur- og kulturverdier.

Norske Parker og Norsk komité for geoparker og geoarv støtter prosjektet.

Det er spennende å være med og være pionerer på dette området. Vi føler veldig at vi har Norske Parker i ryggen til å hjelpe oss, med den erfaringen og kompetansen som de har fra før.

Trude Søilen, Sognefjorden Kystpark

Veien videre

Det jobbes med å gi regionen en felles identitet og merkevare, og det tenkes på navnevalg og restrukturering av styrearbeid og styresammensetning.

Ut over dette foreligger følgende forslag til veien videre:

  • 2020: Tilpasse Kystparkens vedtekter og planer med tanke på den nye parken, og forberede hovedprosjektet (detaljert beskrivelse; søknadsskriving)
  • 2021–2023: Hovedprosjekt (sende søknad om å bli norsk geopark, bygge opp geoparken og skrive søknad til UNESCO)
  • 2024/2025: Vurdering av søknaden
  • 2026: Svar fra UNESCO om godkjenning
Rull til toppen