Regionalpark + geopark = sant

I Fjordkysten regional- og geopark arbeides det med utgangspunkt i park som samarbeidsmodell for å bli en UNESCO Global Geopark. Spesielle landskap med geologi som er internasjonalt verdifulle kan søke om å bli en UNESCO geopark. UNESCO-varemerket vil bidra til å understreke regionens unike geologiske arv og kvalitet.

Sognefjorden Kystpark har en spennende geologisk arv. Foto: Hans Ola Østby

Prosjektstatus

Det jobbes for å opprette en UNESCO Global Geopark i ytre Sogn, med Sognefjorden Kystpark som geografisk og organisatorisk utgangspunkt. Parken vil bli første eksempel på en kombinert regional- og geopark i Norge, og den vil ha bærekraftig utvikling og natur- og kulturbasert verdiskaping som formål.

Det er gjennomført forstudie og forprosjekt som konkluderer med at UNESCO-statusen etter alt å dømme er oppnåelig. Kystparken er en avgjørende brikke – som mobiliseringsaktør og samarbeidsplattform.

Ytterst ved Sognefjorden utvikles et helt unikt samarbeid. Her går kommuner, næringsaktører og frivillige organisasjoner nå sammen for å ivareta og utvikle egne verdier. For første gang etableres det en kombinert regional- og geopark i Norge. Det skal bidra til ivaretaking av unike landskapsverdier, styrke stedsidentitet og utvikle ny næring.

Tidligere Sognefjorden kystpark har nå skiftet navn til Fjordkysten regional- og geopark. Dette er et ledd frem mot å skulle bli en UNESCO Global Geopark, og satsingsområdet er en sentral del av parkens strategiske utviklingsplan.

Spesielle landskap/kulturminner kan søke om UNESCO-status som henholdsvis verdensarvsted, biosfærereservat og geopark. En UNESCO Global Geopark er et landskap med høy internasjonal geologisk interesse, og UNESCO-varemerket vil understreke regionens unike geologiske arv og kvalitet.

Formålet med en regionalpark og en UNESCO Global Geopark er å være motor for en bærekraftig utvikling som resulterer i verdiskaping basert på natur- og kulturarven.

Her i ytre Sogn har vi en helt spesiell geologisk arv, og den baserer seg på en fjellkjedes vekst og fall. Her hadde vi for 400 millioner år siden kanskje verdens høyeste fjellkjede. Det er ingen andre plasser på jorda hvor du kan studere en fjellkjedes vekst og fall så godt som her.

Franziska Rüttimann Storemyr, Norsk Kversteinsenter

Park som samarbeidsmodell for UNESCO-status

Park som samarbeidsmodell er et godt grunnlag for de regioner som ønsker en UNESCO-status på sine områder. I Europa finnes mange eksempel på hvordan regionalparker søker en slik status for å synliggjøre sine unike natur- og kulturverdier. Det samme er mulig i Norge gjennom å ta i bruk park som samarbeidsmodell.

Ytterst i Sognefjorden ble det etablert en regionalpark, Sognefjorden kystpark. Rett etter gjennomførte Norsk Kvernsteinsenter, på vegne av HAFS regionråd, en forstudie om etablering av en UNESCO Global Geopark i området. I 2019 ble det gjennomført et forprosjekt i regi av regionalparken.

Parken vil baseres på kommunene som har støttet forprosjektet. Den potensielle geoparken vil være lokalisert i og rundt HAFS-regionen, som er de kommunene som har støttet forprosjektet: Askvoll, Fjaler, Gulen, Hyllestad, Solund og deler av Sunnfjord kommune, den vestlige delen av tidligere Gaular kommune. I tillegg er det av geologer anbefalt å inkludere deler av Høyanger kommune. Tidligere Sognefjorden Kystpark har vært aktiv og avgjørende i både forstudien og forprosjektet og utgjør et godt organisatorisk fundament for en framtidig UNESCO Global Geopark.

Internasjonalt er det mange eksempler på parker som er både regional- og geoparker. I Norge vil en UNESCO Global Geopark i Ytre Sogn vil bli den første parken som er begge deler. Kystparkens styre vedtok i 2019 at Sognefjorden Kystpark og en ny UNESCO Global Geopark er og blir den samme organisasjonen.

Samarbeidet med Sognefjorden Kystpark har vært helt avgjørende. I og med at vi har en regionalpark her fra før, som har stort sett de samme målsetningene som geoparkene har, så var det helt naturlig å se på et samarbeid.

Franziska Rüttimann Storemyr, Norsk Kversteinsenter

Samarbeid om natur- og kulturarv

Forstudien og forprosjektet konkluderer med at HAFS-området etter alt å dømme kvalifiserer til å bli en UNESCO Geopark. Forutsetningene for å få denne statusen er at regionen rår over en geologisk arv av internasjonal betydning, at det er etablert en geopark som har vært i drift i minst ett år og at det ligger en trygg finansiering i bunn.

Det planlegges for at den kombinerte regional- og geoparken skal kunne tilrettelegge besøkssteder og opplevelsesprodukter, og koordinere samarbeid mellom bransjer som reiseliv, landbruk og havbruk/fiskeri. Den vil også sikre et bredt internasjonalt nettverk knyttet til reiseliv, geologi og lokalsamfunnsutvikling.

På samme måte som tradisjonelle regionalparker vil en kombinert regional- og geopark bidra til å bygge opp og styrke områdets felles identitet og øke bostedsattraktiviteten. Den vil bidra til bærekraftig samfunns- og næringsutvikling basert på lokale natur- og kulturverdier.

Norske Parker og Norsk komité for geoparker og geoarv støtter prosjektet.

Det er spennende å være med og være pionerer på dette området. Vi føler veldig at vi har Norske Parker i ryggen til å hjelpe oss, med den erfaringen og kompetansen som de har fra før.

Trude Søilen, Sognefjorden Kystpark

Veien videre

Det jobbes med å gi regionen en felles identitet og merkevare og restrukturering av styrearbeid og styresammensetning.

Foreløpig i prosjektet er dette gjennomført:

  • 2020: Tilpasset Kystparkens vedtekter og planer med tanke på den nye parken, og forberedt hovedprosjektet herunder har det vært utarbeidet en detaljert beskrivelse og det har vært arbeidet med søknadsskriving. Sognefjorden kystpark endret navn til Fjordkysten regional- og geopark.
  • 2021: Sendt søknad om å bli norsk geopark. I tillegg er det vedtatt og tatt i bruk ny logo for Fjordkysten regional- og geopark.

Ut over dette foreligger følgende forslag til veien videre:

  • 2023: Hovedprosjekt (bygge opp geoparken og skrive søknad til UNESCO)
  • 2024/2025: Vurdering av søknaden
  • 2026: Svar fra UNESCO om godkjenning

Under følger det internasjonale eksempler på regionalparker med UNESCO- og geopark status:

Den franske regional- og geoparken i Luberon

Den tyske natur- og geoparken Terra Vita

Den engelske regional- og geoparken i North Pennines

Den franske regional- og geoparken i Bauges

Skroll til toppen