Friluftsråd skaper liv på Finnskogen

På Finnskogen jobber de interkommunalt og samordnet med å legge til rette for friluftsaktiviteter, spesielt for barn og unge.

Mennesker som jubler
En glad gjeng på gårds- og friluftsleir på Finnskogen i 2019. Foto: Eskild Vika Amundsen

Resultater

Finnskogen Natur & Kulturpark etablerte Finnskogen Friluftsråd i februar 2019. Dette har resultert i gjennomføring av friluftsskoler og andre aktiviteter, der barn og unge har fått økt kunnskap om blant annet skogfinsk historie, dyreliv, planteliv, skog, naturvett og bruk av kart og kompass.

Natur- og kulturparkens solide nettverk har gjort det mulig å finne relevante samarbeidspartnere, for å tilby lærerike og gode opplevelser gjennom fysisk aktivitet. Aktivitetene gir barna og ungdommen mestringsfølelse og trygghet, ifølge dem selv og deres foresatte.

Levende landskap formes i samspillet mellom natur og kultur. I denne sammenhengen er folkehelseperspektivet viktig.

Finnskogen Natur & Kulturpark er bærer av rike natur- og kulturverdier, med de norsk-svenske grenseskogene som arbeidsområde og den unike skogfinske historien som bakteppe. Det er viktig å stimulere til liv på Finnskogen også i kommende generasjoner.

Med dette som utgangspunkt så Finnskogen Friluftsråd dagens lys i 2019. Rådet er etablert som en egen avdeling knyttet til Finnskogen Natur & Kulturpark, og hver enkelt eierkommune bidrar økonomisk ut over kontingenten til parken.

Gode opplevelser

Finnskogen Natur & Kulturpark ønsket i større grad å inkludere fysisk aktivitet i sitt arbeid. De anså det som viktig å sette fokus på friluftsliv og folkehelse, spesielt med tanke på barn og unge.

Med etableringen av friluftsrådet tok de sikte på å lære barn og ungdom mer om naturen, og å gi dem gode opplevelser gjennom fysisk aktivitet. Dyreliv, planteliv, skog, kart og kompass er viktige læringstemaer, ved siden av naturvett og kulturhistorie.

Etableringen av Finnskogen Friluftsråd ble behandlet i Finnskogen Natur & Kulturparks styre, og det ble holdt informasjonsmøter i alle aktuelle kommuner. Rådet er medlem av Friluftsrådenes Landsforbund.

Gode opplevelser i naturen er viktige for barn og unge, og naturen har behov for kompetente barn og unge. Gode opplevelser danner en god plattform for at gleden og kompetansen videreføres i generasjoner.

Herdis Bragelien, Finnskogen Natur & Kulturpark
Jente og gutt snekrer en liten bru
Brubygging på Finnskogen. Foto: Hans Ola Østby

Alle aktører under én paraply

Finnskogen er stor, og det kan være utfordrende å nå ut med informasjon til aktuelle parter. I den forbindelse spiller natur- og kulturparken en viktig rolle. Parken er en god rekrutterings- og informasjonskanal, og den bidrar gjennom sitt solide nettverk av partnerorganisasjoner til å skaffe friluftsrådet gode samarbeidsavtaler.

Finnskogen Friluftsråd er et interkommunalt samarbeid. Tilrettelegging for friluftsliv krever kompetanse, mandat og ressurser, og friluftsrådet samler alle aktørene under en og samme paraply.

Friluftsrådets aktiviteter gjennomføres sammen med aktører som lokale skoler, speidere, Sanitetsforeningen, husflidslag, en landbrukseiendom og finnskogbedrifter som satser på fiske- og padleopplevelser.

Vis mer Vis mindre

Friluftsliv kjenner ikke kommunegrenser – friluftsrådene utgjør naturlige regioner for utøving av friluftsliv og derved for arbeid med friluftsoppgaver det gir dermed blant annet:

 • Effektiv utnytting av ressurser
 • Sette friluftsliv på dagsorden i regionen
 • Være et kompetansesenter for friluftsliv
 • Sikring av arealer til friluftsformål
 • Være høringsinstans (bidra med friluftskompetanse) for ulike typer planer og utbyggingstiltak, slik at friluftsverdiene kommer fram og blir belyst i beslutningsfasen
 • Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder
 • Arbeid med grunneieravtaler for stier, skiløyper og turveier
 • Tilrettelegging av friluftsområder
 • Drift av offentlige friluftsområder
 • Informasjon (gjennom kart, brosjyrer, internett, turbøker, informasjonstavler m.m.)
 • Holde kurs for lærere i uteskole (Læring i friluft)
 • Uteskole for skoleklasser
 • Organisere turer og ute-arrangement (naturlos)
 • Friluftsferie for barn og ungdom
 • Friluftstiltak for funksjonshemmede, minoritetsgrupper og andre med særskilte behov

Kilde: Friluftsrådenes Landsforbund

Positive tilbakemeldinger

Friluftsrådet har samarbeidet med naturbrukslinjen ved Sønsterud videregående skole om aktiviteter i naturen for ungdom. Det er også gjennomført friluftsskoler og gards- og friluftsleir, og det har blitt arrangert vandring for barn og ungdom langs Finnskogleden, med informasjon blant annet om skogfinsk historie.

Tiltakene har fått mange positive tilbakemeldinger, og flere ber om at aktivitetene må fortsette. Barn og unge som i utgangspunktet er engstelige gir tilbakemeldinger om at de har gode opplevelser og føler trygghet. De foresatte er også fornøyde.

Friluftsrådet jobber videre med å gi folk møteplasser i naturen i nærområdet sitt.

Prosjektansvarlig

Kontaktperson

  Tidsrom

  Pågående (2019–)

  Se også

  Skroll til toppen