Nye utredninger og kronikker om park

I de siste månedene er det kommet to utredninger som omhandler regionalpark. Distriktssenteret og Agderforskning står bak to av utredningene. I tillegg har det kommet resultater fra to større forskningsprosjekter som nevner arbeidet med regionalpark. 

Det er mye positiv lesning for de som er opptatt av effekter og merverdi av regionalparker. Fra utredningen Regionalparker i Norge – hva er oppnådd og hva er merverdien? kan vi lese:

Det viktigste fellestrekket mellom regionalparkene, er at de styrker samarbeidet mellom offentlige og private aktører og på tvers av etablerte sektorgrenser. Dette legger grunnlag for langsiktighet, tydelige prioriteringer og konkret innsats som styrker den lokale kompetansen og verdiskapingsevnen over tid.

Valdresmodellen har også vært under lupa denne vinteren. Et hovedfunn er at arbeidet med merkevarebygging i parken er en stor suksess.  Du kan lese hele rapporten om Valdres her.

Det foregår en lokalisering av ansvaret for verneområder i Norge. Dette finner vi igjen i par kronikker som tar for seg behovet for reformer i forhold til organiseringen av verneområder og fjellområdepolitikken i Norge.

-Bruk og vernpolitikken i fjellområdene har til nå handlet om gode intensjoner, og i liten grad blitt omsatt til praktisk politikk, sier fjellforsker Kjell Ovevåg ved Østlandsforskning,  i en ny artikkel i tidsskriftet Utmark med tittelen Fjellkommuner i Norge: Bygdesamfunn eller verneområder?

Fra NMBU på Ås kommer en kronikk som tar for seg  om nødvendigheten av kommunal planlegging i nasjonalparkenes randsoner for å utvikle potensialet i naturbasert reiseliv og samtidig ivareta viktige natur- og kulturverdier. Her er regionalparker nevnt. Her kan du lese artikkelen på NMBU sine sider.

I tidsskriftet PLAN nr 6/2014 skrev Morten Clemetsen og Knut Bjørn Stokke på Universitetet på Ås (Aurland Naturverkstad) en artikkel om landskapsressursanalyse (LRA).  Det er en medvirkningsbasert metode for analyse av landskap og lokalsamfunn.  Artikkelen beskriver erfaringer med analysen i regionalparker. Denne måten å arbeide med analyse og prosess i park er ganske unik, noe som har fått Europeisk interesse. Den første regionalparken på Island, Snæfellsnes regionalpark, har brukt samme metode med gode resultater i de første fasene av parkutviklingen.

 

Skroll til toppen