Naturbaserte løsninger trenger folk og forvaltning

En ny rapport fra The Nordic Council of Ministers and The Nordic Council og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) oppsummerer arbeidet med naturbaserte løsninger i Norden. Her fremheves det flere utfordringer og muligheter. Norske Parker ser klare koblinger til hvordan helhetlig landskapsforvaltning vil kunne bidra i dette arbeidet.
En ny rapport fra The Nordic Council of Ministers and The Nordic Council og Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
En ny rapport fra The Nordic Council of Ministers and The Nordic Council og Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Men hva er naturbaserte løsninger? 

📜Strategier og tiltak som styrker naturlige prosesser og funksjoner 

🔍Minsker negative effekter fra natur- og klimakrisen 

🌿Helhetlig tilnærming for økt biologisk mangfold og styrke menneskets ve og vell 

 

Eksempler på naturbaserte løsninger er:

🍀Opprettholde naturlige kantsoner  

🌿Natur- og landskapsrestaurering 

🐑Aktiv skjøtsel for å ivareta leveområder 

🌱Redusere intensiv jordbearbeiding 

🐸Etterligne naturlige funksjoner 

 

Utfordringene fremhevet i rapporten viser svakhetene med dagens forvaltning:

Det mangler politisk prioritering 

👩‍🔬Institusjonelle strukturer må tilpasses 

💲Finansieringsmuligheter mangler 

🎓Kunnskapsgrunnlaget er for dårlig i alle faser 

👨‍🌾Mangelfull interessentinvolvering 

Vurdering av effekt faller bort

 

En samarbeidsmodell som arbeider langsiktig og på tvers av forvaltningssektorer gir muligheter for løse disse utfordringene. 

 

Mulighetene ligger i landskapet:

🧩Med en organisasjon, en park, som arbeider i mellomrommet i dagens forvaltningssystem 

🌿Som analyserer landskapet og samler kunnskapen 

Bryter opp “silo-tenking” og ser hele landskapet 

Som kan vurderer effekten av de naturbaserte løsningene 

🤝Inkluderer og mobiliserer lokale aktører og bygger tillit over tid 

 

Det foregår flere prosjekter om de naturbaserte løsningene i Norge i dag. En av disse, SABICAS arbeider i en av våre medlemsparker, Haldenkanalen regionalpark. Prosjektet har deltakere fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA), NINA – Norsk institutt for naturforskning, Sabima, NIBIO Norwegian Institute of Bioeconomy Research, NGI – Norwegian Geotechnical Institute og Haldenvassdraget vannområde.

 

Her kan du lese rapporten i sin helhet https://pub.norden.org/temanord2022-562/#

Skroll til toppen