Nærøyfjorden Verdsarvpark bidrar til å bevare det helhetlige kulturlandskapet

En del av det helhetlige kulturlandskapet er bygningene som har stått der i ualminnelige tider. I Nærøyfjorden Verdsarvspark jobber de med å bevare disse byggene.
Gry i aksjon i Nærøyfjorden Verdsarvpark. På bildet er hun sammen med Svein Tufte som er en av de hun har hatt et tett samarbeid med når det kommer til istandsetting av eldre bygg. Foto: Aurland kommune v/ Camilla Marie Hansen.
Gry i aksjon i Nærøyfjorden Verdsarvpark. På bildet er hun sammen med Svein Tufte som er en av de hun har hatt et tett samarbeid med når det kommer til istandsetting av eldre bygg. Foto: Aurland kommune v/ Camilla Marie Hansen.
Gry i aksjon i Nærøyfjorden Verdsarvpark. På bildet er hun sammen med Svein Tufte som er en av de hun har hatt et tett samarbeid med når det kommer til istandsetting av eldre bygg. Foto: Aurland kommune v/ Camilla Marie Hansen.

Parkforvalter Gry Mørk bistår de eierne som måtte ønske hjelp med å skrive søknader, finne de rette håndverkerne og rapportere i etterkant. På denne måten har hun og parken bidratt til at flere kulturhistorisk viktige byggverk har blitt bevart.

Gry ​er en ekte ildsjel når det gjelder å ta vare på gamle bygg, murer og handverkstradisjoner. Gjennom sitt arbeid i parken bistår hun de som ønsker å sette i stand sine ​verneverdige bygg og murer. Hun hjelper blant annet til med å skrive søknad​er om støtte, ​formidle kontakt med de rette håndverkerne, gi råd ​om istandsetting, oppfølging av prosjektet underveis og ​med å rapportere i etterkant. Kurs og seminar i tradisjonshåndverk er også noe Verdsarvparken har satset på, da det henger tett sammen med bygningsvernet og ønsket om å ta vare på kulturarven lokalt og regionalt. På denne måten ​bidrar Gry og Nærøyfjorden Verdsarvpark ​til at de kulturhistoriske verdiene ​i og rundt verdsarvområdet bevares. Dette bidrar i sin tur til at verdsarven bevares, ettersom den menneskelige, kulturhistoriske dimensjonen har betydning for verdsarvstatusen som denne regionen har.

Nærøyfjorden Verdsarvpark har jobbet med å bevare ​verneverdige bygg og bygningsmiljø siden 2006. Parken ble ikke etablert før i 2008, men ​allerede i ​den første fasen av etableringa av parken lå arbeidet med bevaring av bygg ​og andre kulturminner inne ​som satsingsområde. En av grunnene til dette var at parken var med som en av elleve piloter i Riksantikvaren sitt Verdiskapingsprogram på kulturminneområdet, fra 2006-2010.

Parken ​har også ​vært prosjektleder for en restaureringsplan for verneverdige bygninger og bygningsmiljø i Nærøyfjordområdet, området lengst sør i verdsarven Vestnorsk fjordlandskap. Denne blir nå rullert under fylkeskommunens ledelse, men alle de fire verdsarvkommune, Aurland, Lærdal, Vik og Voss deltar aktivt i prosessen. Planen vil denne gangen omfatte flere typer kulturminner, blant annet historiske ferdselsårer og helhetlige kulturlandskap. Restaureringsplanen er et svært viktig verktøy i arbeidet med å få oversikt over hva som finnes av verneverdige kulturminner innenfor verdsarvområdet og forsøket på å bevare så mange som mulig av disse. Planen øker også sjansene som hus- og grunneiere har til å oppnå økonomisk støtte til sine istandsettingsprosjekter. Parken bidrar også i kommunenes arbeid med sine kulturminneplaner og med å få utarbeidd lokale restaureringsplaner for spesielt verneverdige tun og bygningsmiljø.

Tilbudet Nærøyfjorden Verdsarvpark har innenfor kulturminnefeltet er gratis og ment som et ​lavterskeltilbud som først og fremst skal bidra til bevaring av mer av de kulturhistoriske verdiene som er med på å danne grunnlaget for verdsarven, men og det kulturhistoriske ressursgrunnlaget i den delen av regionalparken som ligger utenfor grensene til selve verdsarvområdet. De som har benyttet seg av tilbudet ​uttrykker stor takknemlighet for hjelpen de har fått gjennom parken. De anbefaler og parkens tilbud til andre, slik at enda flere har fått øynene opp for denne muligheten til å få hjelp. Folk fra alle de fire verdsarvkommunene – Aurland, Lærdal, Vik og Voss – tar nå kontakt, og parken opplever og å få henvendelser fra personer tilhørende andre kommuner.

Den kulturminnekompetansen som Nærøyfjorden Verdsarvpark har opparbeidet seg gjennom disse årene, gjør at blant annet fylkeskommunen og kommunene anbefaler eiere som ønsker hjelp til restaureringsprosjekt å ta kontakt med parken. På denne måten kan man se parken som en viktig bidragsyter også overfor forvaltningen, da den utfører oppgaver som kommunen ikke nødvendigvis har tilstrekkelig kapasitet eller kompetanse til selv.

Gry mener det er viktig å bidra til å sette i stand bygninger og andre kulturminner som synes i lokalmiljøet og som gjerne har verdi for flere enn den enkelte eier. Gjennom kursene de arrangerer har de fokus på det. De har arrangert linoljemalingskurs, med en gammel skolestue som kursobjekt og kurslokale. Skolestuen er et viktig forsamlingslokale i bygda, og blir brukt til møter, selskaper og arrangement. Gjennom tørrmuringskursene som Verdsarvparken har arrangert har en stor rydningsmur og steingard i et viktig kulturlandskap blitt satt i stand og sikret for mange, mange år framover. Gjennom det andre kurset ble en viktig vegmur i et museumsanlegg restaurert og vegen igjen trygg å bruke.

Vi i Norske Parker er glad for at vi har så dyktige folk som Gry med på laget som brenner for ivaretaking av både den materielle og immaterielle delen av kulturarven. I tillegg er den jobben som gjøres i Nærøyfjorden Verdsarvpark viktig for hele regionen. Parken er en samarbeidsplattform som kobler sammen og samler mange ulike aktører på tvers av sektorer, ​nivå, bygde- og kommunegrenser. ​Samarbeid øker sjansene for å få til ting, til å lykkes og å skape resultater – resultater som er konkrete og synlige, men som og har gode ringvirkninger utover i både tid og rom. Bred verdiskaping var det man skulle satse på i arbeidet med kulturminner som pilot i Riksantikvaren sitt Verdiskapingsprogram for snart elleve år side. Det mener Gry at Nærøyfjorden Verdsarvpark er på god vei til å få til!

 

Skroll til toppen