Helhetlig landskapsforvaltning styrker naturrestaurering

Det bør derfor bli en integrert del av den offentlige satsinger fremover.
Et landskap med viktige natur og kulturverdier som restaureres med helhetlig landskapsforvaltning

Norske Parker ser et behov for å oppskalere dagens naturrestaurering i Norge: 

Vi bør støtte de som allerede ivaretar kulturlandskap og natur 

Vi må involvere lokale aktører   

Vi bør tenke helhetlig for å øke merverdi og gi flere goder

 

I dag er naturrestaurering preget av: 

🔍 Forskningsbaserte prosjekter dyktig ledet av Norsk institutt for naturforskning – NINA

🔍 For lite tverrfaglighet 

🔍 Lite mobilisering og medvirkning fra lokalsamfunn 

Våre typer parker arbeider nedenifra og opp med helhetlig landskapsforvaltning. Vi involverer de som lever og holder landskapet i hevd over tid.

 

I dette arbeidet vedlikeholdes og restaureres viktige semi-naturlige områder som: 

🐑 Kystlyngheiene i Fjordkysten regional- og geopark 

🐄 Stølsvidda i Valdres natur- og kulturpark 

Kritisk truet slåttemark i Nærøyfjorden Verdsarvpark

 

Helhetlig landskapsforvaltning gir flere goder som kan løfte naturrestaureringen i Norge. 

🌱 Det gir inspirasjon og engasjement for landskapet. 

🤝 Det skaper samarbeid på tvers av sektorer og øker bolyst 

🌿 Det øker biomangfold og styrker jordhelse 

💲    Det stimulerer til bærekraftig næringsutvikling

 

Vår erfaring med helhetlig landskapsforvaltning viser at det er viktig å: 

  • Starte brede prosesser med offentlige, frivillige og næringsdrivende 
  • Involvere folk tidlig, gi dem eierskap til prosessen 
  • Arbeide basert på lokal kunnskap og gode landskapsanalyser  
  • Forsøke å se helheten sammen, for eksempel forbindelsene mellom økosystemer 
  • Ha en organisasjon, en park, som arbeider langsiktig og i mellomrommene der sektormyndigheter ikke når til.

Naturrestaurering er nødvendig av mange grunner. Men måten det gjøres på kan gi oss flere goder. Det er viktig å tenke utenfor siloer og søke brede samarbeid i dette arbeidet. Helhetlig landskapsforvaltning i regionalparker kan bidra til dette.

Skroll til toppen