Frisk med friluftsråd i Valdres

Friluftsrådet i Valdres er med å tilrettelegge for at folk flest i Valdres skal kunne bedrive friluftsliv. De tilrettelegger stier og tilbyr aktiviteter som skal være med å bidra til bedre helse og en mer aktiv befolkning.

Valdres Friluftsråd ble etablert i 2012 og er organisert under Valdres Natur- og Kulturpark. Målet med friluftsrådet er blant annet å styrke friluftsarbeidet i regionen og bidra til å koordinere og effektivisere eksisterende tiltak. I tillegg gir et friluftsråd muligheten til å søke om midler som er tiltenkt interkommunale samarbeid, da det er to eller flere kommuner som må gå sammen om å etablere et friluftsråd. Det er flere regionalparker i Norge som har etablert friluftsråd. Blant annet har Finnskogen natur- & kulturpark etablert friluftsråd.

Friluftsrådet ville sannsynlig ikke eksistert uten parken. Valdres har gjennom mange år vært gode på samarbeid på tvers av kommuner, og med Valdres Natur- og Kulturpark som arbeidsform som allerede eksisterte passet også friluftsråd inn her. Vår erfaring er at sammen blir vi gode. Vi ser at den ene forsterker den andre og motsatt. I tillegg får vi et bredt kompetansenettverk i Norge gjennom Friluftsrådenes landsforbund med flere ulike aktører som er med på å styrke arbeidet vårt, sier Ina Syversen, leder av Valdres Friluftsråd.

Friluftsrådet er en viktig og integrert del i Valdres Natur- og Kulturpark. Det er en ansvarlig i Valdres Natur- og Kulturpark som er leder av friluftsrådet, men friluftsrådet skilles fra Valdres Natur- og Kulturpark med eget regnskap, årsmelding, budsjett og møter. Friluftsrådet har også egen handlingsplan der oppgavene som friluftsrådet skal gjennomføre er definert. For friluftsrådet er det også etablert et samarbeidsutvalg som består av en representant fra hver kommune, Visit Valdres og DNT Valdres. Disse fungerer som et forum for samordning og erfaringsutveksling, samt forberedning av saker til styret.

Friluftsrådets arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene til friluftsrådet blir fordelt etter hva som er relevante satsinger for parken i kombinasjon med hvilke prosjekter kommunene ønsker gjennomført. Friluftsrådet skal bidra til å samordne innsatsen til de ulike aktørene i Valdres, og i egen regi utføre fellesoppgaver som aktiviteter og enkle tilretteleggingstiltak.

I Valdres har friluftsrådet arbeidet med både skilting og klopplegging, særlig for vandring, men noe er også tilrettelagt for sykling. De har også tilrettelagt turer som for eksempel kulturstier med skilt og informasjonstavler. Dette har de gjort i samarbeid med mange lag, velforeninger og kommunene der de har vedlikeholdsansvaret. De håper at skiltingen og kloppleggingen skal føre til at flere bruker de fantastiske turområdene de har i Valdres.

Flere undersøkelser viser at om turen er skiltet er det flere nye og uerfarne friluftsfolk som tar turen. Mange av turene går igjennom fuktige områder og her har vi kloppet for å forhindre slitasje av bruk. Vi har dessverre ikke konkrete tall på hvor mange som bruker stiene som er tilrettelagt, men tilbakemeldinger fra flere tilsier at det er økt bruk der det er enkle tilrettelegginger som beskrivelse til turstart og skilting, sier Ina Syversen leder av Valdres Friluftsråd.

Samarbeidsprosjekt

Uten parken og friluftsrådet hadde det mest sannsynlig ikke blitt gjort like mye for tilrettelegging av friluftslivet. Det å organisere og gjennomføre ulike typer prosjekter knyttet til friluftslivet kan til tider være et omfattende arbeid. I Valdres, som mange andre steder i Norge, er kommunene små og har ofte ikke ressurser og kapasitet til å gjennomføre slike prosjekt. Ved å ha en park og et friluftsråd som arbeider på tvers av kommunene danner dette en samarbeidsplattform som gjør det enklere å gjennomføre ulike tiltak. De som deler ut midler ønsker også disse samarbeidsprosjektene velkomne, noe som gjør at Valdres med både park og friluftsråd stiller sterkt.

Tilrettelegging og tilgjengeliggjøring

For å markedsføre de ulike turene bruker de ulike kanaler for å nå ulike brukergrupper. Flere av turene de har skiltet var i utgangspunktet godt brukte turer, men med noe tilrettelegging finner flere frem. Flere av organisasjonene i distriktet benytter seg av disse turene, blant annet DNT Valdres.

I samarbeid med DNT Valdres har de også lagt ut mange turer på ut.no som gjør det enkelt for alle å finne frem til et nytt turmål. I flere av turbeskrivelsene som ligger tilgjengelig på ut.no er det lagt til tilleggsinformasjon som kan skape interesse for de ulike turene, blant annet er det for flere av turene informasjon om sagn, kulturminner og historier. Turene blir også brukt i de ulike turkonkuransene som arrangeres rundt om i Valdres, der både kommune og lag og foreninger har egne turkonkurranser.

Til sist legger Ina Syversen til at en av hovedideene bak både friluftsråd og park er å forsteke det som allerede er tilgjengelig, både når det gjelder natur- og kulturverdier.

Her er det mennesker i små og store bedrifter og frivillige som ønsker å fremme sine områder og vi hjelper dem med å sette dette i system slik at de skal kunne gjøre det de er gode på, avslutter hun.

Skroll til toppen