Slik ble Sognefjorden Kystpark Norges kandidat

Europarådets landskapspris deles annenhvert år ut til et europeisk landskapsprosjekt, prisen er basert på kriteriene i den europeiske landskapskonvensjonen.
Fôring av villsauene i Sognefjorden Kystpark. Foto: Stig Steinsund
Fôring av villsauene i Sognefjorden Kystpark. Foto: Stig Steinsund
Fôring av villsauene i Sognefjorden Kystpark. Foto: Stig Steinsund

Norske Parker jobber i sine regionalparker med å oppfylle denne konvensjonen og for 2020 er Sognefjorden Kystpark Norges kandidat til prisen.

Europarådets landskapspris

Europarådets landskapspris er en internasjonal pris som deles ut annethvert år til ett landskapsprosjekt som går foran som ett godt eksempel og har overføringsverdi til andre land. I tillegg skal tiltaket eller politikken sikre landskapskvaliteter og øke samfunnets bevissthet om landskapsverdier og hva som påvirker landskapet. Prisen har vært delt ut siden 2008.

Den europeiske landskapskonvensjonen

Den europeiske landskapskonvensjonen er utgangspunktet for prisen. Konvensjonen fremmer vern, forvaltning og planlegging av landskap, i tillegg til europeisk samarbeid på landskapsfeltet. Alle land som har ratifisert konvensjonen har mulighet til å fremme en kandidat til prisen. I Norge er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har ansvaret for oppfølgingen av den europeiske landskapskonvensjonen. Blant de som nomineres i Norge er det den interdepartementale landskapsgruppen som avgjør hvem som blir Norges kandidat.

Sognefjorden Kystpark

For 2020-21 er Sognefjorden Kystpark Norges kandidat til Europarådets landskapspris. Norske Parker nominerte Kystparken med bakgrunn i deres arbeid med å bevare det unike kystlandskapet og kunnskapsformidlingen omkring dette. Et av de viktigste prosjektene Kystparken har vært med å opprette er villsauprosjektet. I dette prosjektet har parken vært med å etablere Hardbakke Villsaulag SA. Med etableringen av dette samvirkelaget fikk de som ønsket det mulighet for å kjøpe parter og bli medeiere.  og følge med på den daglige driften og sauene på en lukket facebook-side. På denne måten får lokalbefolkningen mulighet til å lære om villsauen og hvilken betydning denne har og har hatt for kystlandskapet.

Norske Parker sin nominasjon

I nominasjonen la vi i Norske Parker også vekt på at opprettelsen av Sognefjorden Kystpark førte til at det ble opprettet en samarbeidsplattform i Ytre Sognefjorden. Parken har blitt sentral for bygdeutviklingen i regionen. De er med på å støtte opp om lokale initiativ og har ett godt samarbeid med sine partnere. I tillegg er parken en av initiativtagerne til å opprette Norges første park som har status som både regionalpark og geopark.

Kriterier for å motta prisen

De viktigeste kriteriene for nominasjon til Europarådet Landskapspris følger under, disse er hentet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets  oversettelse og konkretisering av de engelske kriteriene i “Resolution CM/Res (2008)3 on the rules governing the Landscape Award of the Council of Europe”:

  • Ha ført til konkret vern, forvaltning og/eller planlegging av landskap
  • Være et godt eksempel til etterfølgelse 
  • Bygge på aktiv deltagelse fra publikum, lokale og regionale myndigheter og andre aktører, og gjenspeile landskapets/konvensjonens kvalitetsmål
  • Inneholde formidlingstiltak for å øke bevisstheten om landskap
  • Være fullført og ha vært iverksatt/åpent for offentligheten minst tre år før det fremmes som kandidat. 

Sognefjorden Kystpark oppfyller alle disse kriteriene. Gjennom sitt arbeid med forvaltning av kystlyngheia er de med på å bevare det åpne kystlandskapet. Det var i forbindelse med dette arbeidet Hardbakke Villsaulag SA ble opprettet. Villsaulaget er bygget opp på en slik måte at de ønsker å ha med og informere lokale og besøkende i sitt arbeid. Blant annet har alle som vil mulighet til å delta på fôring og stell av sauer. Denne modellen for å drifte ett villsaulag på, men også park som samarbeidsplattform for bevaring av landskapet er absolutt noe som har overføringsverdi til andre steder i Norge og Europa. Kystparken har også satset på å engasjere skoler og barnehager for kunnskapsoverføring om hvordan det unike landskapet har blitt til.

Vi i Norske Parker er stolte og glade for at en av våre regionalparker er Norges kandidat til Europarådets Landskapspris. Og vi vil ønske de lykke til i konkurranse med andre gode landskapsprosjekter i Europa!

Skroll til toppen