Bevar støtten til nedenfra og opp samarbeid i verdifulle kulturlandskap.

I Regjeringens forslag til Statsbudsjettet for 2023, er støtten til blant annet Norske Parker foreslått fjernet. Dette opplever vi som meget skuffende.

Norges ni regionalparker ligger i verdifulle kulturlandskap med høye natur- og kulturverdier av nasjonal betydning. Parkene bidrar til bevaring og bærekraftig verdiskaping gjennom lokalt samarbeid, utvikling av bærekraftige produkter og opplevelser. De bidrar også til aktiv ivaretaking av kulturmiljøer og kulturlandskap. Disse parkene utvikles nedenfra og opp i Distrikts-Norge. Flere områder arbeider nå med park som en samarbeidsmodell.

Et kutt for dette arbeidet, som statsbudsjettet (Kap. 1420. Post 81) legger opp til, vil sette det lokale landskapsarbeidet og den nye parkbevegelsen kraftig tilbake

 Et bidrag til å løse klima- og naturkrisen.

Vi mener at regionalparker, geoparker og park som samarbeidsmodell i stedet for kutt bør bli en sentral del av arbeidet med å løse aktuelle samfunnsutfordringer. En slik landskapstilnærming blir nå viktigere for å løse klima- og naturkrisen – og de utfordringene distriktene står ovenfor. Det blir da svært negativt at statsbudsjettet foreslår å kutte dette arbeidet kraftig.

Flere typer parker

I tillegg til regionalparker vokser det også frem beslektede konsepter som geoparker og UNESCO biosfæreområder i Norge. Organisasjonen Norske Parker styrker samarbeidet mellom parker og UNESCO-områder av denne typen. Vi styrker også den faglige parkutviklingen i nært samarbeid med statlige myndigheter og europeiske partnerorganisasjoner som Europarc Federation.

Park er helhetlig arbeid i praksis

Den typen parker som har vokst frem det siste tiåret er en gavepakke til statlige myndigheter. De skaper brede samarbeidsplattformer og arbeider konkret med landskapsforvaltning, og restaurering av kulturmiljøer. De etablerer friluftsråd, utvikler lokale produkter og tar ledelse i besøksforvaltning utenfor verneområdene. Dette er helhetlig arbeid i praksis:

  • Parkene styrker stedsidentitet og utløser sosial verdiskaping gjennom et frivillig men forpliktende samarbeid mellom lokalsamfunn, næringsliv og det offentlige.
  • Parkene styrker lokal kapasitet for ivaretaking og bærekraftig utvikling.
  • De jobber på tvers og i mellomrommet hvor sektormyndighetene ofte kommer til kort.
  • Dette gjøres med basis i langsiktige samarbeidsplattformer og med utstrakt bruk av partnerskap.

Parkene blir derfor ofte en «integreringsaktør» som styrker samarbeidet mellom ulike interesser i verdifulle kulturlandskap, naturområder og omkring verneområder.

Vi ønsker statlig forankring av park.

I Europa er park som samarbeidsmodell en suksess og godt etablert i over 900 parker av samme type (Nature Regional Landscape Parks). Parkene og UNESCO-områdene der eksisterer ofte i en god dynamisk relasjon med andre verneområder og nasjonalparker. Dette er også mulig i Norge gjennom en økt satsing på bred verdiskaping i verdifulle kulturlandskap og med en ytterliggere statlig forankring av park som samarbeidsmodell.

Parkene gir et betydelig bidrag til bred verdiskaping i verdifulle landskap, samt løser aktuelle miljø- og verdibaserte fellesskapsoppgaver med utgangspunkt i stedstilhørighet og medvirkning.

Undersøkelser viser at for hver krone det offentlige investerer i parker, så får en 6-10 tilbake. Et land som Sveits har nylig satset på denne typen parker og de kan vise til slike verdiskapingseffekter.

Samordning og økt støtte for å møte fremtidige utfordringer.

Norske Parker ønsker at arbeidet med verdifulle landskap og parker ikke kuttes, men styrkes ytterlige i revidert budsjett. Videre er det viktig at dette nedenfra og opp arbeidet samordnes med andre typer parker og aktuelle programmer. Det bør til sist satses på kulturlandskap og parker som en sentral del av nasjonale programmer for å kunne møte framtidige utfordringer.

Les hele høringsinnspillet til Norske Parker her.

Skroll til toppen