Besøksforvalting

I 2015 kom Miljødirektoratet[1] med en veileder for besøksforvaltning i norske verneområder. Denne veilederen er i stor grad overførbar til regionalparker. Regionalparkene er ikke basert på vern, men de kan bruke mye av de samme prinsippene da det er naturverdier i områdene som bør forvaltes etter lignende prinsipper.  Et viktig fundament i arbeidet med besøksforvaltning er kunnskap om natur- og kulturverdiene (Lykkja 2014). I tillegg krever en god besøksforvaltning at flere aktører går sammen og tenker helhetlig[2]. Besøksforvaltning handler i stor grad om å styre bruken slik at de besøkende får kvalitetsopplevelser samtidig som det skal bidra til lokal verdiskaping å beskytte og bevare verneverdiene, i Norske parker sitt tilfelle natur- og kulturverdiene.[3]

For å lykkes med en god besøksforvaltning må det ligge en besøksstrategi i bunn. Miljødirektoratet beskriver en besøksstrategi som en plan for hvordan forvaltningsmyndigheten vil gjennomføre besøksforvaltning for verneområdet. Besøksstrategien skal si noe om hvilke tiltak som er nødvendige for å balansere verneverdier, besøkende og lokal verdiskaping i et verneområde, slik at en oppnår størst mulig nytte for alle tre interesser. For regionalparkene skal en besøksstrategi si noe om hvilke tiltak som er nødvendige for å balansere natur- og kulturverdier, besøkende og lokal verdiskapning i parken. Når arbeidet med en besøksstrategi settes i gang bør alle aktører innenfor regionalparken som er knyttet til reiselivet inviteres til et dialogmøte.

I tillegg til besøksstrategien bør det utarbeides en tiltaksplan som peker på hvilke tiltak som fører til at natur- og kulturverdiene, besøkende og lokal verdiskapning i et verneområde får størst mulig nytte av strategien. Kunnskap om disse tre faktorene er viktig for å kunne lage en god besøksstrategi.

En annen viktig del av besøksstrategien er å undersøke hvem den besøkende er og hvor mange det er av de besøkende. Dette gjøres blant annet ved hjelp av selvregistreringskasser, tellere som registrerer antall passeringer og spørreundersøkelser.

Et punkt som bør belyses i en besøksstrategi er overturisme[4]. I en tidlig fase børe det avdekkes om det finnes potensiale for dette og om det kan være aktuelt å iverksette tiltak for å unngå dette. For å få til en god besøksstrategi bør det samarbeides med de store reiselivsaktørene slik at alle har en felles forståelse og det er en enighet om hvor mye turister en ønsker til et område. I tillegg bør det legges vekt på hvilke turister en ønsker til området. Norske parker ønsker at alle regionalparkene i Norge skal ha sin egen besøksstrategi. Dette er noe vi ønsker skal være et levende dokument som blir brukt aktivt i besøksforvaltningen av områdene. Det er allerede flere regionalparker som har utarbeidet dette for sine områder.


[1] https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M415/M415.pdf

[2] http://www.kartogplan.no/Artikler/KP4-2016/Koordinert%20besoksforvaltning%20som%20redskap%20for.pdf

[3] https://nmbu.brage.unit.no/nmbu-xmlui/handle/11250/217492?locale-attribute=no

[4]https://assets.simpleviewcms.com/simpleview/image/upload/v1/clients/norway/Epinion_Innovasjon_Norge_Turistunders_kelsen_2018_Sommerseson_Rapport_191218_1a5cc721-5d89-4feb-84f6-2a55f5587aff.pdf

Skroll til toppen