Om Norske parker

NORSKE PARKER er nettverksorganisasjonen for Norges ni regionalparker. Parkene skaper levende landskap med utspring i regionale natur- og kulturverdier, og utgjør samarbeidsplattformer for lokal og bærekraftig verdiskaping. De kombinerer ivaretaking og videreutvikling, ved å bidra til opplevelser og produkter som bygger på regionenes landskap, kulturarv og identitet.

Som vi sier i Norske Parker:
IVARETAKING + UTVIKLING + SAMARBEID = LEVENDE LANDSKAP

I stortingsmeldingen «Levende lokalsamfunn for fremtiden» viser regjeringen til regionalpark som et godt verktøy for samarbeid og regional utvikling:

«Regionalpark er en langsiktig og forpliktende samarbeidsplattform for lokalsamfunn, myndigheter og næringsliv med en interesse for å ivareta og videreutvikle natur- og kulturverdier i et definert landskaps- og identitetsområde. Med forankring i den Europeiske landskapskonvensjonen vil parkene fremme økonomisk, miljømessig, sosial og kulturell bærekraft. De norske regionalparkene har gitt merverdi i form av mer samordnet arbeidsinnsats, samarbeid mellom aktører som ikke tidligere møttes, utløst ny finansiering og økt engasjement for regionalt utviklingsarbeid.» (Meld. St. 5 (2019–2020))

 

Nettverksorganisasjonen Norske Parker informerer om pågående arbeid med de norske regionalparkene og parkprosjektene, og bidrar til informasjon og kompetanseheving knyttet til park som arbeidsmetode.

Norske Parker er medlem av den europeiske parkorganisasjonen EUROPARC Federation. Det foregår mye regional innovasjon i de europeiske parkene når det gjelder klima, det grønne skiftet, bygde- og befolkningsendringer og verdiskaping. Det å jobbe i partnerskap med parker og parkmiljøer i Europa er derfor viktig for utviklingen av parkarbeidet i Norge.

Organisasjonen Norske Parker, med org.nr. 997454081, er etablert av Valdres Natur- og Kulturpark, Nærøyfjorden Verdsarvpark, Lanskapsparkane i Hordaland og Telemarkskanalen regionalpark.

Per i dag består vi av følgende ni parker:

 • Valdres Natur- og Kulturpark
 • Nærøyfjorden Verdsarvpark
 • Finnskogen Natur & kulturpark
 • Haldenkanalen Regionalpark
 • Telemarkskanalen regionalpark
 • Vefsna regionalpark
 • Sognefjorden Kystpark
 • Varanger Arctic Norway regionalpark
 • Okstindan natur- og kulturpark (parkkandidat)

 


Verdigrunnlag for norske parker og parkprosjekt

Samarbeid og lokal forankring: Parkene vil i sin struktur og virksomhet søke å være lokalt og regionalt forankret. Lag og organisasjoner, det offentlige og næringslivet skal søke et forpliktende og langsiktig samarbeid med grunnlag i en parkavtale/charter.

Verdsetting og ivaretakelse: Parkene vil øke lokalsamfunnets verdsetting og ivaretaking av natur- og kulturverdier, slik at disse bidrar til bred verdiskaping.  Formidling, engasjement og deltakelse står sentralt i denne prosessen.

Bærekraftig verdiskaping: Parkene har en bred og bærekraftig tilnærming til verdiskaping. Med forankring i den Europeiske landskapskonvensjonen vil parkene fremme:

 • Økonomisk verdiskaping gjennom en bærekraftig foredling av lokale ressurser og en styrking av lokale produkter og tjenester.
 • Miljømessig verdiskaping gjennom en landskapsforvaltning som sikrer skjøtsel av landskap slik at forandringer som forårsakes av sosiale, kulturelle, økonomiske og miljømessige prosesser styres og samordnes, med sikte på en bærekraftig utvikling (jf. landskapskonvensjonen).
 • Sosial verdiskaping gjennom å styrke mobilisering, medvirkning, koordinering og langsiktighet i parkenes virksomhet (jf. landskapskonvensjonen).
 • Kulturell verdiskaping gjennom å styrke kunnskapsoppbygging og formidling av landskap, lokalhistorie, kulturminner og natur-/kulturverdier (jf. landskapskonvensjonen).

 


Styret i Norske Parker består av

 • Styreleder Eivind Brenna (Valdres Natur- og Kulturpark)
 • Nestleder Erling Oppheim (Nærøyfjorden Verdsarvpark)
 • Styremedlemmer fra samtlige parker

 


Kontakt oss gjerne for mer informasjon om regionalpark og Norske Parker

Send oss en e-post til:
post@norskeparker.no

Sekretariatsleder for Norske Parker er:
Kristian Bjørnstad
Tlf.: 454 89 514
E-post: kristian@norskeparker.no

Adressen vår er:
Norske Parker,
Storvegen 13,
2420 TRYSIL

 

Del dette

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Rull til toppen